تبلیغات
رادیولوژِی - گرایش های رشته رادیولوژی در کارشناسی ارشد
دوشنبه 29 اسفند 1390  02:52 ب.ظ
توسط: amir ali

  فیزیك پزشكی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: ((كارشناسی فیزیك – بیوفیزیك – پرتودرمانی (رادیو تراپی) – تكنولوژی پرتوشناسی(رادیولوژی) – بیناییسنجی – فیزیوتراپی–  اعضای مصنوعی و وسایل كمكی - مهندسی پزشكی- علوم آزمایشگاهی – مهندسی هسته ای ( گرایش پرتوپزشكی)- تكنولوژی پزشكی هسته ای))   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: اهواز  -تهران  -مشهد  - اصفهان  - تبریز - كرمانشاه – شیراز       دروس وضرایب آنها:   1. فیزیك عمومی ضریب(4)   2. فیزیولوژی و آناتومی، ضریب(1)   3. فیزیك (هسته ای و اتمی)،ضریب (3)   4. ریاضی ،ضریب(2)   5. زبان عمومی ،ضریب(2)   .......................................................................   رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی تكنولوژی پرتوشناسی – زیست شناسی سلولی و مولكولی – تكنولوژی پرتودرمانی – تكنولوژی پزشكی هسته ای – ژنتیك - بیوفیزیك – فیزیك- مهندسی هسته ای ( با گرایش پرتوپزشكی)   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: شهیدبهشتی - بابل -تهران   تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: آماری برای این رشته در دفترچه سازمان سنجش درج نشده   دروس وضرایب آنها:   1. فیزیك پرتوها ضریب (2)   2. رادیوبیولوژی ضریب (2)   3. فیزیك عمومی ضریب (2)   4. بیولوژی سلولی ضریب (2)   5. ریاضی عمومی و آمار ضریب (1)   6. فیزیولوژی و آناتومی ضریب (1)   7. زبان عمومی ضریب (2)   ...............................................................................   علوم تشریحی(آناتومی)   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی علوم تشریحی – بافت شناسی – زیست شناسی -  ( كلیه گرایشها) – فیزیوتراپی – ارتوپدی فنی - كاردرمانی - گفتاردرمانی – رادیولوژی – شنوایی شناسی  - پرستاری  - مامایی و  بینایی سنجی - هوشبری – اتاق عمل   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران–شیراز  - شهید بهشتی  - مشهد - اهواز - تبریز- كرمان - قزوین - تهران- كرمانشاه- زاهدان- گلستان-كاشان     دروس وضرایب آنها:   1.تشریح عمومی،ضریب (4)   2.بافت شناسی،ضریب (2)   3.زیست شناسی سلولی،ضریب (2)   4.جنین شناسی،ضریب (4)   5.زبان عمومی ،ضریب (2)   ................................................................   مهندسی پزشكی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی فنی و مهندسی – علوم پایه – گروههای پزشكی و پیراپزشكی - دكترای حرفه ای پزشكی – دندانپزشكی – داروسازی    دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: تهران   -شهید بهشتی- اصفهان- شیراز       دروس وضرایب آنها:   1.ریاضیات مهندسی،ضریب (5/1)   2.فیزیك پزشكی و مهندسی پزشكی ،ضریب ( 5/1)   3.سیگنال ها و سیستم ها،ضریب (2)   4.مدارهای الكتریكی،ضریب ( 5/1)   5.الكترونیك،ضریب (5/1)   6.فیزیولوژی و آناتومی،ضریب (1)   7.زبان عمومی،ضریب (3)   ....................................................................   نانوتكنولوژی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی و كارشناسی مهندسی پلیمر – مهندسی شیمی ( كلیه گرایشها ) – مهندسی مواد ( كلیه گرایشها ) – مهندسی برق– بیوالكتریك – فیزیك ( محض و كاربردی ) – شیمی (محض و كاربردی ) – رادیولوژی – زیست شناسی (كلیه گرایشها ) –  داروسازی - دارندگان مدارك دكتری حرفه ای پزشكی – داروسازی و دندانپزشكی و دكتری پیوسته بیوتكنولوژی   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: تهران     دروس وضرایب آنها:   1.بیوشیمی ،ضریب ( 2)   2.فیزیك ،ضریب (1)   3.شیمی ،ضریب (2)   4.زیست شناسی سلولی مولكولی و فیزیولوژی ،ضریب (3)   5.بیوفیزیك ،ضریب (2)   6.زبان عمومی ،ضریب (2)   ..........................................................................   زیست فن آوری پزشكی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی - كارشناسی زیست شناسی -( كلیه گرایش ها) - بیوتكنولوژی – دكتری حرفه ای پزشكی – داروسازی – دامپزشكی و علوم آزمایشگاهی   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران  – تبریز - زنجان  – بقیه ا... (عج)     دروس وضرایب آنها:   1.شیمی عمومی ،ضریب (2)   2.بیولوژی (سلولی – مولكولی) ،ضریب ( 2)   3.میكروب شناسی ،ضریب ( 2)   4.زبان عمومی ،ضریب (3)   .......................................................................................   انفورماتیك پزشكی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی ها ی رشته های علوم  پزشكی – رشته های ریاضی ( كلیه گرایشها) -  مهندسی كامپیوتر – مهندسی پزشكی – دكترای عمومی پزشكی و دكترای عمومی دندانپزشكی   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: تهران – شهیدبهشتی   تعداد شركت كننده و تعداد پذیرش: آماری برای این رشته در دفترچه سازمان سنجش درج نشده   دروس وضرایب آنها:   1. اصول برنامه نویسی و ساختمان داده ها ،ضریب (3)   2. ریاضی و آمار حیاتی ،ضریب (2)   3. مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ،ضریب (3)   4. زبان عمومی ،ضریب (2)   ........................................................................................   آموزش پزشكی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی و دارندگان مدارك دكترای تخصصی و یا دكترای حرفه ای گروه پزشكی و دارندگان مدارك كارشناسی ارشد گروه پزشكی و اعضای هیات علمی گروه های پزشكی سراسر كشور - هیا ت علمی گروه های پزشكی دانشگاه آزاد اسلامی ( با پرداخت شهریه )   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: اصفهان  – كرمان – مشهد- شیراز       دروس وضرایب آنها:   1.كلیات آموزش پزشكی ،ضریب ( 3)   2.مدیریت ،ضریب (2)   3.زبان عمومی ،ضریب (3)   ...........................................................................................   اپیدمیولوژی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی - كارشناسی انگل شناسی – اداره امور بیمارستانها  – و دكترای حرفه ای گروه پزشكی (رشته های پزشكی , دندانپزشكی , دامپزشكی و داروسازی می باشد.)   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: تهران  -شیراز  - ایران - كرمان  – شهیدبهشتی - اصفهان - همدان     دروس وضرایب آنها:   1.مبانی اپیدمیولوژی ،ضریب (5/2)   2.مقدمات آمار زیستی ،ضریب (2)   3.اصطلاحات پزشكی ،ضریب (5/1)   4.اپیدمیولوژی بیماریها ،ضریب (2)   5.بهداشت عمومی ،ضریب (2)   6.زبان عمومی ،ضریب (2)   ..........................................................................................   آمار زیستی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی -كارشناسی آمار- ریاضی –  علوم كامپیوتری و دكتری حرفه ای گروه پزشكی (رشته های پزشكی , دندانپزشكی , دامپزشكی و داروسازی می باشد.)   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: تهران -شیراز  -شهید بهشتی –اصفهان  - همدان  - مازندران  – ایران - كرمان       دروس وضرایب آنها:   1.آمار و احتمالات ریاضی ،ضریب (2)   2.روشهای آماری ( شامل برآورد و آزمون – تحلیل واریانس - رگرسیون و  نمونه گیری) ،ضریب (5)   3.بهداشت عمومی ،ضریب (1)   4.زبان عمومی ،ضریب (2)   .......................................................................................................   رفاه اجتماعی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی كلیه رشته ها   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: علوم بهزیستی       دروس وضرایب آنها:   1.نظریه های جامعه شناسی ،ضریب ( 3)   2. آمار و روش تحقیق ،ضریب (3)   3.دروس تخصصی (سازمان و مدیریت -اقتصاد خرد و كلان - تامین و رفاه اجتماعی - روانشناسی اجتماعی) ،ضریب (4)   4.زبان عمومی ،ضریب (3)   .....................................................................................................   كتاب داری و اطلاع رسانی پزشكی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی كلیه رشته ها   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران   -تهران- تبریز       دروس وضرایب آنها:   1.دانش كتاب شناسی ،ضریب (3)   2.اطلاع رسانی ،ضریب (2)   3.زبان فارسی،ضریب (1)   4.زبان عمومی ،ضریب (3)   ........................................................................................   مدارك پزشكی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران –تهران -شهیدبهشتی- اصفهان– كاشان       دروس وضرایب آنها:   1.كدگذاری بیماریها ،ضریب (2)   2.مدارك پزشكی ،ضریب (2)   3.اصطلاحات و كلیات پزشكی ،ضریب (2)   4.زبان عمومی ،ضریب (3)   ..........................................................................................   مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كلیه كارشناسی های علوم پزشكی و كارشناسی مدیریت با گرایشهای مختلف – اداره امور بیمارستانها- مدیریت و برنامه ریزی   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران- تهران-شیراز - قزوین  –تبریزمشترك با تهران - بقیه ا... (عج)     دروس وضرایب آنها:   1.كلیات بهداشت ،ضریب (2)   2.اصول و مبانی سازمان و مدیریت ،ضریب (3)   3.سازمان و مدیریت بهداشت و درمان ،ضریب (3)   4.مدیریت مالی و اقتصاد بهداشت ،ضریب (2)   5.زبان عمومی ،ضریب (3)   .............................................................................................   اقتصاد بهداشت( با 2 گرایش توسعه بهداشت و درمان – سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان )   مدرك مورد پذیرش برای شركت در آزمون: كارشناسی در یكی از رشته های گروه پزشكی – اقتصاد- مدیریت – حسابداری – مهندسی پزشكی یا دكترای حرفه أی گروه پزشكی (رشته های پزشكی , دندانپزشكی , دامپزشكی و داروسازی می باشد.)   دانشگاه های پذیرنده دانشجو در این رشته: ایران  شاهد  – تهران       دروس وضرایب آنها:   1.اقتصاد خرد  و كلان ،ضریب (3)   2.مبانی اقتصاد بهداشت ،ضریب (2)   3.آمار و آمار حیاتی  ریاضی ،ضریب (3)   4.تئوریهای مدیریت ،ضریب (2)   5.اصول خدمات بهداشتی ،ضریب (2)   6.زبان عمومی ،ضریب (3)


  • آخرین ویرایش:-
نظرات()   
   
real psychics
چهارشنبه 19 مهر 1396 08:54 ب.ظ
سلام! آیا می دانید اگر هر پلاگین برای محافظت در برابر هکرها ایجاد کند؟
من در مورد از دست دادن همه چیزهایی که به سختی کار کرده ام، منفعلانه هستم. هر راهنمایی؟
پایگاه مناقصات
پنجشنبه 13 مهر 1396 11:23 ق.ظ
ممنون اطلاعات خوبی بود. لطفا
اگر اطلاعات کامل تری دارید در سایت قرار دهید
هتل ارزان در مشهد
دوشنبه 10 مهر 1396 01:38 ب.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون
مناقصات
چهارشنبه 5 مهر 1396 03:34 ق.ظ
سایتتون عالیه به سایت ما هم سر
بزنید
هتل های مشهد
چهارشنبه 5 مهر 1396 12:50 ق.ظ
ممنون از وبلاگ خوبتون. به سایت ما هم حتما سر
بزنید
cheap phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:50 ق.ظ
هی اونجا! کسی که در گروه فیس بوک من این سایت را با ما به اشتراک گذاشته است، من به دنبال آن رفتم.
من قطعا این اطلاعات را دوست دارم. من نشانه گذاری می کنم و این را به طرفداران من می رسانم!
وبلاگ فوق العاده و طراحی فوق العاده و سبک.
cheap telephone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:35 ب.ظ
سلام، من بر این باور هستم که دیدم شما از وبسایت من بازدید کردید، بنابراین به سراغ من آمد
بازگشت به نفع؟ من در تلاش برای پیدا کردن
چیزهایی که وب سایت من را بهبود می بخشد! من حدس می زنم که استفاده از آن خوب است
چند از مفاهیم شما!!
free std testing near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 05:12 ب.ظ
این بهترین زمان برای ایجاد برنامه های چند ساله است
و وقت آن است که خوشحال باشیم من این مطلب را خوانده ام و اگر من فقط می خواهم به شما برخی نکات و نکات توجه را جلب کنم.
شاید شما بتوانید مقالات بعدی مربوط به این مقاله را بنویسید.

من تمایل به یادگیری مسائل بیشتر در مورد آن!
std screening near me
یکشنبه 19 شهریور 1396 03:56 ب.ظ
Howdy فقط می خواست به شما یک سر سریع را به من بدهید. به نظر می رسد کلمات در پست شما وجود دارد
در حال اجرا از صفحه نمایش در IE. من مطمئن نیستم که این یک فرمت باشد
مسئله یا چیزی برای سازگاری با مرورگر وب
اما فکر کردم که می خواهم پست بگذارم تا بفهمم. به هر حال سبک و طراحی خیلی خوبی دارد!
امیدوارم مشکل به زودی حل شود. خیلی ممنون
confidential std test
یکشنبه 19 شهریور 1396 05:57 ق.ظ
سلام، بله، این پست واقعا جالب است و من چیزهای زیادی آموخته ام
از آن در مورد وبلاگ نویسی. با تشکر.
cheap psychic readings
یکشنبه 19 شهریور 1396 04:13 ق.ظ
سلام فقط می خواستم به شما یک سره کوتاه بدهم
و به شما اجازه می دانم که چند تصویر به درستی بارگیری نمی شوند.

من مطمئن نیستم که چرا اما من فکر می کنم یک موضوع اتصال است.
من آن را در دو مرورگر وب مختلف آزمایش کرده ام و هر دو نتایج مشابهی را نشان می دهند.
chaturbate token currency hack
چهارشنبه 15 شهریور 1396 11:41 ب.ظ
It's genuinely very complex in this busy life to listen news on TV, therefore I just use web for that reason, and take the
newest news.
Can you lose weight by doing yoga?
شنبه 4 شهریور 1396 02:29 ب.ظ
Hi to every one, the contents present at this site are actually amazing for people knowledge, well,
keep up the nice work fellows.
Do you get taller when you stretch?
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:52 ق.ظ
Hello! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting
a new project in a community in the same niche. Your blog provided
us useful information to work on. You have done a marvellous job!
arlindakinkade.hatenablog.com
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:41 ب.ظ
The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a
30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad
is now destroyed and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!
chaturbatetokenshack.online
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:20 ب.ظ
Hi to all, the contents existing at this web site are really awesome for
people experience, well, keep up the nice work fellows.
شقایق
چهارشنبه 11 مرداد 1396 11:54 ق.ظ
سلام،ببخشید من یه جا خوندم اگه رشته پرتو شناسی بخونیم میتونیم گرایش کارشناسی ارشد رو پزشکی هسته ای بزنیم که دکترای پزشکی هسته ای بگیریم.ایا درسته؟
Rigoberto
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:36 ب.ظ
If some one desires to be updated with most up-to-date technologies therefore he must be go to see this web page and be up to date daily.
Alecia
جمعه 16 تیر 1396 07:06 ب.ظ
Magnificent goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you're just too great.
I actually like what you've acquired here, certainly like what you're stating and the way
in which you say it. You make it entertaining and you
still take care of to keep it wise. I cant wait to read far more from you.

This is actually a terrific web site.
فاطی
شنبه 10 تیر 1396 12:25 ب.ظ
سلام برای شهریه یک ترم رادیولوژی در دانشگاه ازاد چقدر میشه ؟؟
free std testing clinics near me
یکشنبه 4 تیر 1396 07:40 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب در آیا واقعا حل و فصل بسیار خوب با من
پس از برخی از زمان. جایی در سراسر پاراگراف
شما در واقع موفق به من مؤمن اما
تنها برای while. من هنوز مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد
را خوب به پر همه کسانی معافیت. اگر شما
در واقع که می توانید انجام من خواهد قطعا
بود تحت تاثیر قرار داد.
std clinics near me
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 05:25 ق.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی
که صدایی دلنشین در آغاز آیا نه نشستن
کاملا با من پس از برخی از زمان. جایی درون جملات
شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط
برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما ممکن است را سادگی به
پر همه کسانی شکاف. اگر شما که می توانید
انجام من خواهد قطعا بود تحت تاثیر قرار داد.
Maya
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 02:00 ق.ظ
Pretty! This has been an extremely wonderful
article. Many thanks for supplying this info.
Jonna
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:58 ق.ظ
What's up, always i used to check webpage posts here in the
early hours in the daylight, since i enjoy to gain knowledge of more and more.
BHW
جمعه 25 فروردین 1396 10:23 ق.ظ
Good day! I could have sworn I've visited your blog before but after browsing through many of the articles I
realized it's new to me. Anyhow, I'm definitely pleased I stumbled upon it and I'll be
bookmarking it and checking back often!
BHW
شنبه 19 فروردین 1396 10:13 ق.ظ
Heya i am for the first time here. I came across this board and I to find It
truly helpful & it helped me out much. I'm hoping to present one thing
again and aid others such as you aided me.
manicure
یکشنبه 13 فروردین 1396 12:59 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in fact was
a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
By the way, how can we communicate?
مصاحبه با نفرات برتر ارشد و دکتری
دوشنبه 11 بهمن 1395 08:28 ب.ظ
دست شما درد نکنه
زینب
دوشنبه 22 آذر 1395 10:39 ق.ظ
با سلام من کارشناسی فیزیک دارم میتونم ارشدرادیولوزی بخونم؟
زینب
دوشنبه 22 آذر 1395 10:38 ق.ظ
با سلام من کارشناسی فیزیک دارم میتونم ارشدرادیولوزی بخونم؟
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30